PROJEKT "MOGĘ WIĘCEJ"

W październiku 2009r.rozpoczęła się realizacja nowego projektu na terenie Miasta i Gminy Pleszew, którego Projektodawcą jest firma EDUFIN Usługi księgowe i szkoleniowe. Źródłem oferowanego wsparcia jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt „MOGĘ WIĘCEJ”adresowany jest do młodych mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew (w wieku 15-20 lat) nieaktywnych zawodowo, borykających się z problemami wychowawczymi, pochodzących ze środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych, dotkniętych wykluczeniem społecznym z problemem braku akceptacji lokalnej społeczności. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie marginalizacji społecznej trudnej młodzieży poprzez aktywizację społeczno-zawodową oraz powrót do systemu edukacji i usamodzielnienie się. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji spośród trudnej młodzieży wybrano 15 uczestników, których udział w projekcie rozpoczął się od uczestnictwa w szkoleniu:

„Doradztwo zawodowe i pedagogiczne - kształtowanie ścieżki zawodowej”,mające na celu wypracowanie umiejętności kluczowych, zdolności organizacyjnych, odzyskania wiary we własne siły, radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, motywacji i autoprezentacji oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Ponadto, dziękiEuropejskiemu Funduszowi Społecznemu w mniejszych grupach 15 Beneficjentów Ostatecznych ma dodatkowo możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji w bezpłatnych szkoleniach z zakresu:

  • „Szkolenie – kurs komputerowy ECDL 7 modułów”,

Należy podkreślić, że wśród oczekiwanych rezultatów całego projektu będzie m.in.:

  • podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi,
  • zmniejszenie dysproporcji w edukacji w porównaniu z rówieśnikami uczniami pochodzącymi z większych miejscowości,
  • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy,
  • nabycie umiejętności pracy samodzielnej, jak i zespołowej oraz zwiększenie motywacji do nauki,
  • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy,
  • poprawa samooceny, poczucia własnej wartości, aktywizacja pozytywnych postaw.

Wartością dodanąprojektu będzie wypracowanie wzorca do naśladowania poprzez podniesienie świadomości uczestników projektu oraz ich rodzin w zakresie korzyści płynących z kształcenia, zmianę postaw beneficjentów projektu wobec edukacji, a przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na dalszej ścieżce indywidualnego rozwoju.

Realizowany projektjest zgodny z działaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejską Strategią Zatrudnienia, Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.

Copyright by www.edufin.eu udostępnienie i modyfikacja Filip Kula