PROJEKT "LEPSZY START"

W marcu 2009r.rozpoczęła się realizacja nowego projektu na terenie Miasta i Gminy Pleszew, którego Projektodawcą jest firma EDUFIN Usługi księgowe i szkoleniowe. Źródłem oferowanego wsparcia jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

"Doradztwo zawodowe i pedagogiczne - kształtowanie ścieżki zawodowej", mające na celu wypracowanie umiejętności kluczowych, zdolności organizacyjnych, odzyskania wiary we własne siły, radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, motywacji i autoprezentacji oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Ponadto, dziękiEuropejskiemu Funduszowi Społecznemu w mniejszych grupach 35 Beneficjentów Ostatecznych ma dodatkowo możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji w bezpłatnych szkoleniach z zakresu:

  • Praktyczne podstawy języka angielskiego,
  • Microsoft Office w pigułce.

Należy podkreślić,że wśród oczekiwanych rezultatów całego projektu będzie m.in. zmniejszenie dysproporcji w edukacji w porównaniu z uczniami pochodzšcymi z większych miejscowości, nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy, nabycie umiejętności pracy samodzielnej, jak i zespołowej oraz poprawa ich samooceny. Wartością dodaną projektu będzie wypracowanie wzorca do naśladowania poprzez podniesienie świadomości uczestników projektu oraz ich rodzin w zakresie korzyści płynących z kształcenia, zmianę postaw beneficjentów projektu wobec edukacji, a przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na dalszej ścieżce indywidualnego rozwoju.

Każdy z uczestnikówpo ukończeniu zajęć otrzyma dyplom zaświadczający o odbyciu szkolenia. Projekt "LEPSZY START" trwać będzie przez cztery miesišce i zostanie zakończony w czerwcu.

Firma EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowema nadzieje, że realizacja przyjętych założeń i upowszechnianie rezultatów staną się bodźcem motywujšcym do samokształcenia oraz zachętą do wdrażania podobnych inicjatyw. Realizowany projekt jest zgodny z działaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejską Strategią Zatrudnienia, StrategiąRozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.

<

Copyright by www.edufin.eu udostępnienie i modyfikacja Filip Kula