PROJEKT "KLUCZ DO SUKCESU"

Firma EDUFIN Usługi księgowe i szkoleniowe w lipcu 2008r. rozpoczęła realizację projektu"Klucz do sukcesu".Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.Projekt "Klucz do sukcesu"skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo,w tym osób bezrobotnych-mieszkańców Powiatu Pleszewskiego. Projekt obejmuje wsparciem w szczególności następujące grupy osób: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia, a także osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko - wiejskie powiatu pleszewskiego zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.

Głównym celem projektujest poprawa dostępu do zatrudnienia i wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatu pleszewskiego. Natomiast celami szczególnymi są: nabycie umiejętności poruszania się po lokalnym rynku pracy oraz podwyższenie, uzupełnienie lub nabycie nowych kwalifikacji przez Beneficjentów Ostatecznych (uczestników szkoleń). Skierowanie działań podjętych w związku z realizacją projektu do osób, które doświadczają najwięcej trudności związanych z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy, przyczyni się do skuteczności podejmowanych przez te osoby inicjatyw i samodzielności w poszukiwaniu pracy. Rekrutacja do udziału w projekcie odbyła się w VII'08 i VIII'08. Akcję wspierał także Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, który informował zainteresowanych o możliwości udziału w przedsięwzięciu. Dotychczas w projekcie udział wzięło ponad 100 osób, które na przełomie IX'08 oraz X'08 uczestniczyły w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Był to szczególnie ważny etap dla uczestników. W trakcie jego realizacji, każda z osób, we współpracy z doradcami zawodowymi i psychologiem, mogła zidentyfikować potrzeby oraz określić cele swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

Obecnie 90 osóbkontynuuje swój udział w projekcie na 5 bezpłatnych szkoleniach tematycznych w zakresie: "Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw", "ABC Przedsiębiorczości", "Przedstawiciel handlowy", "Podstawy technik informatycznych i obsługi biura", "Opiekunka dziecięca i podstawy języka obcego". Zajęcia odbywają się na terenie Pleszewa i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Wszyscy, którzy ukończą szkolenia otrzymają dyplom, potwierdzający nabycie przez nich nowych umiejętności. Osoby uczestniczące w szkoleniach poza głównym wsparciem w postaci szkoleń i konsultacji indywidualnych otrzymują dodatek w kwocie 3,50 zł za każdą godzinę uczestnictwa w zajęciach, materiały szkoleniowe, podręczniki do nauki, ubezpieczenie NNW. Warto nadmienić, iż szkolenia odbywają się przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu do prezentacji multimedialnych.

W miesiącach III'09 i IV'09 rozpocznie się proces naboru kolejnych 100 uczestników do II edycji szkoleń. Wszyscy zainteresowani już teraz mogą zgłaszać się do biura projektu z siedzibą przy ul. Poznańskie 35 w Pleszewie (tel. 62 742 42 12). Każda z osób, nie pozostająca w stosunku pracy, wyrażająca chęć dalszego rozwoju, bez względu na wiek, płeć oraz poziom wykształcenia, ma szansę stać się uczestnikiem projektu i odnaleźć swój"Klucz do sukcesu".

Copyright by www.edufin.eu udostępnienie i modyfikacja Filip Kula